Loading

Adresa: U opatrovny 444/3, Liberec 460 01

Tel: 

Email: 

O nás

 

Dětský diagnostický ústav v Liberci (dále jen DDÚ) je významným preventivně-terapeutickým a diagnostickým zařízením v České republice. Kapacita je 48 lůžek, spádová oblast pokrývá Liberecký a Ústecký kraj. V gesci DDÚ je též síť 30 zařízení náhradní výchovy v této lokalitě, s celkovou kapacitou 1 300 lůžek, jejíž evidenci, naplněnost a metodickou pomoc DDÚ realizuje.

Součástmi DDÚ jsou střediska výchovné péče v Liberci – lůžková i ambulantní část, v Mostě – lůžková i ambulantní část, v Chomutově – ambulantní část, České Lípě – ambulantní část a ve Frýdlantu v Čechách - ambulantní část. DDÚ disponuje i třídanmi základní školy, kde se mohou vzdělávat děti v nejrůznějších programech /víceletých gymnázií, základní školy praktické i speciální/.Od roku 2013 je novou součástí také ambulance pro děti a mládež s potřebou terapeutické péče.

Obrázek DDU

Do DDÚ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky, přičemž dětská populace je velmi pestrá, děvčata i kluci, kvůli kterým si jejich nejbližší okolí dělá starosti, s nápadnostmi v chování, či prožívání, děti týrané, zneužívané, či opuštěné, děti mentálně retardované i děti intelektově nadané, např. i žáci víceletých gymnázií, děti v krizi z rozvodu rodičů, či krizi vývojové- např. pubertální . Děti z rodin, kde se žije na hranici chudoby , ale i děti z rodin s velmi dobrým hmotným zabezpečením. Děti jsou přijímány pouze na základě rozhodnutí soudu.

Dětský diagnostický ústav pracuje v komunitním terapeutickém systému s důrazem na systém, což je jeho velkou předností i výsadou. Má k tomu mimořádně dobré personální obsazení i prostorové podmínky. V DDÚ pracují kvalifikovaní středoškoláci, či vysokoškoláci s terapeutickým zaměřením a speciálně – pedagogickou kvalifikací, dále 5 psychologů a 3 etopedi. Věková struktura a složení zaměstnanců odráží běžné sociální spektrum, pracovníky mladé, středního i staršího věku, polovina jsou muži a druhá polovina ženy.

Cílem diagnostického pobytu je provést kvalitní diagnostiku, poskytnout první sociální pomoc a kvalitní terapii včetně krizové intervence a nastartovat změny v chování, či prožívání , které umožní návrat dítěte zpět do rodiny, pokud je to z hlediska nejlepšího zájmu dítěte možné. Vřazení dítěte do DDÚ je při potížích v chování, či prožívání výhodné krom výše uvedených skutečností proto, že ačkoli je realizován terapeutický proces, žije dítě v prostředí, které velmi užitečně modeluje jeho realitu – kontakt s rodinou /návštěvy, dovolenky/ ,vrstevníci, školní zátěž, povinnosti, relaxace, kontakt se zázemím stotisícového města a tím i různá pokušení, kterým se učí odolávat. Dítě není ve realitě ochranářského zdravotnického zařízení, ale v jemu velmi blízkém světě. Prioritou je kontakt a spolupráce s rodinou dětí, její provázení a společné hledání řešení k nápravě těžkostí. Dále je zde velké pochopení pro individualitu každého jednoho dítěte při současně bezpečně nastavených a srozumitelných pravidlech pro všechny děti , které jim posléze umožňují snadnější návrat do běžného prostředí mimo zařízení.

Umístění dětí u nás je pro děti pomoc, nikoli trest.

Diagnostický pobyt je zhruba dvouměsíční, zákonní zástupci přispívají na jeho finanční úhradu (příspěvek na stravné) dle výše příjmu.

Zřizovatelem je MŠMT, zařízení je právním subjektem.